ВЕСИЋ: НЕ ПРИСТАЈЕМО НА ПРИТИСКЕ О ГЕНЕРАЛШТАБУ И САЈМУ

Потписивање Уговора о ревитализацији комплекса бившег Савезног секретаријата за народну одбрану (ССНО) са компанијом „Affinity Global Development“ Фото: Влада Србије

Горан Весић изјавио за ТВ Хе­пи да у Ср­би­ји по­сто­ји го­то­во 17.000 ин­же­ње­ра и архи­те­ка­та и да је ње­му ми­шље­ње сва­ког од њих ва­жно, па и гру­пе ко­ју чи­ни око 300 љу­ди.

Министар грађевинарства, саобраћа и инфраструктуре је под­се­тио да је од­лу­ку да са­мо Ха­ла је­дан Сај­ма бу­де пр­о­гла­ше­на спо­ме­ни­ком кул­ту­ре до­не­ла још 2009. го­ди­не вла­да Мир­ка Цвет­ко­ви­ћа, ко­ја је та­ко­ђе по­ку­ша­ла да пр­о­да Са­јам, али то ни­је учи­ни­ла ис­кљу­чи­во за­то што ни­је би­ло куп­ца.

– Вла­да Мир­ка Цвет­ко­ви­ћа је на сед­ни­ци 15. ја­ну­а­ра 2009. до­не­ла од­лу­ку да цео Са­јам бу­де спо­ме­ник кул­ту­ре. Та од­лу­ка је на сна­зи би­ла са­мо се­дам да­на јер је иста вла­да већ 22. ја­ну­а­ра до­не­ла од­лу­ку да са­мо Ха­ла је­дан бу­де спо­ме­ник кул­ту­ре, што и тре­ба да бу­де. Та­да су до­не­ли и од­лу­ку да пр­о­да­ју Са­јам па и рас­пи­са­ли тен­дер на ко­ји им се ни­ко ни­је ја­вио – ре­као је Ве­сић, а пре­нео Тан­југ.

Он је до­дао да је од те од­лу­ке пр­о­шло тач­но 15 го­ди­на и да су сви ћу­та­ли, ни­јед­ну пе­ти­ци­ју та­да ни­су под­не­ли, ни­јед­ну де­кла­ра­ци­ју, ни­је­дан пр­о­тест ни­су на­пра­ви­ли.

– Та­да су сви ћу­та­ли и ни­је би­ло ни­ка­квих пр­о­бле­ма. Са­да, ка­да је Ср­би­ја до­ма­ћин свет­ске из­ло­жбе Екс­по и ка­да је до 2027. го­ди­не по­треб­но из­гра­ди­ти но­ви са­јам­ски ка­па­ци­тет, са­да је пр­о­блем – на­гла­сио је ми­ни­стар.

Ве­сић је под­се­тио на то да је са­да­шњи Са­јам гра­ђен од 1954. до 1957. ка­да је пр­о­стор где се са­да на­ла­зи био пе­ри­фе­ри­ја јер ту, до фа­бри­ке ше­ће­ра на Чу­ка­ри­ци, ни­је би­ло го­то­во ни­че­га.

– Сви зна­ју и ка­кво је за­гу­ше­ње у са­о­бра­ћа­ју ка­да се одр­жа­ва­ју ма­ни­фе­ста­ци­је на Сај­му. Он се увек гра­ди на пе­ри­фе­ри­ји гра­да. А са­да има­мо си­ту­а­ци­ју да нам гру­па архи­те­ка­та ка­же да мо­ра­мо да по­ни­шти­мо од­лу­ку из 2009. Где сте та­да би­ли? Је­сте ли пи­са­ли Мир­ку Цвет­ко­ви­ћу? Да ли сте реч ре­кли пр­о­тив та­да об­ја­вље­не пр­о­да­је Сај­ма? – за­пи­тао је ми­ни­стар.

Ка­да је реч о кри­ти­ка­ма у ве­зи са пр­о­јек­том ре­ви­та­ли­за­ци­је ком­плек­са на углу ули­ца Кне­за Ми­ло­ша и Не­ма­њи­не, по­зна­те као Ге­не­рал­штаб, Ве­сић је ка­зао да то ни­ка­да ни­је ни био Ге­не­рал­штаб, већ Са­ве­зни се­кре­та­ри­јат за на­род­ну од­бра­ну, као и да се 25 го­ди­на ни­ко ни­је се­тио да тај обје­кат об­но­ви.

– То­ли­ко им је био ва­жан тај обје­кат да ни­су по­ку­ша­ли да об­но­ве згра­ду, већ 25 го­ди­на сто­ји ру­и­на у цен­тру Бе­о­гра­да – на­вео је Ве­сић и под­се­тио на то да де­це­ни­ја­ма та згра­да ни­је би­ла за­шти­ће­на као спо­ме­ник кул­ту­ре, већ је то учи­ње­но „тек ка­да је по­ру­ше­на”

– Бе­о­град ће се раз­ви­ја­ти, уз по­што­ва­ње за­ко­на и пр­о­це­ду­ра у ко­ји­ма ће сви ко­ји же­ле мо­ћи да уче­ству­ју у јав­ним рас­пра­ва­ма. Та­ко ће би­ти до­не­та од­лу­ка о пр­о­јек­ту ре­ви­та­ли­за­ци­је. По­зи­вам их да уче­ству­ју у овим пр­о­це­си­ма и да да­ју свој став у за­ко­ном пр­о­пи­са­ним пр­о­це­ду­ра­ма. Би­ће ра­ђе­но та­ко и ни­ка­ко дру­га­чи­је и вла­да не­ће при­ста­ја­ти на при­ти­ске – из­ри­чит је ми­ни­стар гра­ђе­ви­нар­ства, са­о­бра­ћа­ја и ин­фра­струк­ту­ре.

Политика, Влада Србије

ЧИТАЈТЕ ЈОШ И: МАРИНА ДОРЋОЛ ЈОШ ЈЕДАН КОРАК КА ИЗГРАДЊИ

ПОБЕДА НА КОНКУРСУ: НА УШЋУ ПРИРОДНИ ЕКОСИСТЕМ КАО МУЗЕЈСКИ ЕКСПОНАТ

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x