ЗГРАДА БИВШЕ ПОШТЕ НА САВСКОМ ТРГУ ЋЕ БИТИ СРУШЕНА

ЗГРАДА ПОШТЕ НА САВСКОМ ТРГУ

Не­ка­да­шња згра­да по­ште на Савском тргу би­ће сру­ше­на.

На истом ме­сту пред­ви­ђе­на је град­ња но­вог објек­та – кул­тур­ног цен­тра са иден­тич­ном фа­са­дом ко­ју је у срп­ско-ви­зан­тиј­ском сти­лу из­ме­ђу два свет­ска ра­та про­јек­то­вао ар­хи­тек­та Мо­мир Ко­ру­но­вић.

Дилеме о томе како ће се вратити оригинални изглед објекту су отклоњене Ур­ба­ни­стич­ким про­јек­том (УП) за тај део „Бе­о­гра­да на во­ди”.

Поглед на будући комплекс одозго, визуал: Урбанистички пројекат/Беоинфо/Машиноипројект Копринг

Пре­ма истом пројекту пла­ни­ра­ се из­град­ња основ­не шко­ле и об­да­ни­шта.

 Спо­ља­шња оп­на про­јек­то­ва­на је у фор­ми и га­ба­ри­ту, пре­ма ори­ги­нал­ним цр­те­жи­ма, са по­себ­ним освр­том на ори­ги­нал­ну пла­сти­ку и ор­на­мен­ти­ку са ори­ги­нал­ног зда­ња.

Обје­кат је про­јек­то­ван као низ про­сто­ра за по­тре­бе кул­тур­них са­др­жа­ја: деч­ји му­зеј, га­ле­ри­је, умет­нич­ке ра­ди­о­ни­це, шко­ле кул­тур­но умет­нич­ких ди­сци­пли­на, књи­жа­ре – пише у УП-у за фа­зну из­град­њу гра­ђе­вин­ског ком­плек­са.

У новоформираном блоку 11 дуж Савске улице предвиђена је изградња и метро станице, као и реконструкција и пренамена споменика културе – Зграде железничке станице у Историјски музеј Србије.

ПРВО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ПОТОМ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

Изградња објекта културног центра на грађевинској парцели ГП11c представља прву фазу реализације грађевинског комплекса, а изградња објеката кампуса образовних установа на грађевинској парцели ГП11b другу фазу реализације, пише у документу.

Колски и пешачки приступ грађевинском комплексу са јавне саобраћајне површине остварује се из правца југа, из планиране улице САО 14, из правца истока из постојеће Савске улице и из правца запада из планиране улице САО 6.

Обје­кат кул­тур­ног цен­тра има­ће по­друм и шест спра­то­ва, а ње­го­ва укуп­на над­зем­на по­вр­ши­на би­ће више од 10.500 ква­драт­них ме­тара.

Од то­га за кул­тур­не са­др­жа­је је намењено 2.633 ква­дра­та, а за ко­мер­ци­јал­не скоро 5.500 ква­дра­та.

Основ­на шко­ла за 480 уче­ни­ка има­ће више од 4.800 ква­дра­та, а де­па­данс пред­школ­ске уста­но­ве пла­ни­ран за 80 ко­ри­сни­ка – 944 ква­дра­та. 

Изворна зграда Поште подигнута је двадесетих година прошлог века, а реконструисана по пројекту Павела Крата. За првобитно здање добар део стручне јавности сматра да је оно било Коруновићево најбоље архитектонско дело. Оштећена је у Другом светском рату и реконструисана у соцреалистичком маниру. У току те реконструкције поскидани су сви фасадни украси и орнаментика, тако да је објекат сем спољног изгледа, добио и другачију форму и габарит. Планирани објекат се налази на свом оригиналном месту на Савском тргу (елаборат вештака грађевинске струке потврђује оригиналну позицију објекта, габарит и висину) и то, својим главним улазима, оријентисан, према Савском тргу, а својом дужом фасадом и секундарним улазима паралелан са Савском улицом.

Један од пресека у оквиру Урбанистичког пројекта

КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ОБНОВЉЕНА ПОШТА НА САВСКОМ ТРГУ
КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ОБНОВЉЕНА ПОШТА НА САВСКОМ ТРГУ

Јав­на пре­зен­та­ци­ја тог до­ку­мен­та би­ће од 9. до 16. но­вем­бра рад­ни­ма да­ни­ма од 9 до 15 са­ти у згра­ди Град­ске упра­ве у Ули­ци 27. мар­та 43-45. УП-е је из­ра­ди­ла ком­па­ни­ја „Ма­ши­но­про­јект ко­принг”, фи­нан­си­ра га пред­у­зе­ће „Бе­о­град на во­ди”, а ин­ве­сти­тор је Град.   

Беоинфо,

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

3.7 3 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x