МЕЊА СЕ ПЛАН БЕОГРАДА НА ВОДИ – ЈОШ ВИШЕ СТАМБЕНИХ КВАДРАТА?

БЕОГРАД НА ВОДИ ОТПЛАЋУЈЕ ДУГ КРОЗ КОМПЕНЗАЦИЈУ СА ГРАДОМ

До 26. новембра траје Јавни увид у нацрт Изменe и допуне Просторног плана подручја посебне намене – Београда на води.

План се усклађује са променама које су се десиле у међувремену, попут усвајања Плана регулације шинских система, па се сада прецизно уводе метро станице и траса.

Такође, прецизира се јасна подела на шест урбанистичких целина, које су потом, издељене на блокове. На крају Плана се дају и смернице за усклађивање са окружењем, што ћете наћи на крају овог текста.

Најупадљивија промена односи се на могућност другачије расподеле укупног броја стамбених квадрата.

На пример, парцела поред хотела ,,Бристол“, која је раније помињана као место за пословну зграду ниже спратности, сада означена жутом бојом (стамбени објекти).

Садашња зелена површина, на углу гараже ТЦ Галерија, поред Газеле, окренута према реци, обојена је жуто, на основу чега се може закључити да остаје план да ће се ту градити објекат претежно стамбене намене. Раније је за ову парцелу помињано да би могла да буде хотел, што не искључује могућност продаје брендираних апартмана, као што је то случај са кулом ,,Београд“ или будућим хотелом „W“.

Градња објеката до висине од 100 метара омогућава се скоро у свим блоковима између Београдског сајма и Газеле, потом на преосталим парцелама око куле ,,Београд, али и у делу између Парк дистрикта, зграде поште и Булевара Вудроа Вилсона, где су до сада углавном на рендерима били објекти висине 32 до 45 метара.

Ипак, не значи да ће објекти у свим блоковима и имати максималну дозвољену висину.

  • – За сваку урбанистичку целину, а таквих је шест у оквиру плана за „Београд на води”, дефинисали смо бруто површине које у збиру неће имати више од 1,8 милиона квадратних метара. С прерасподелом висина објеката у појединим блоковима неће доћи до преизграђености, загушености и пренатрпаности простора високим објектима – истиче Ана Шуман, архитекта бироа „Bureau Cube Partners”, која је представила измене и допуне планског документа који је на јавном увиду од 12. новембра, преноси Политика.

Дозвољена висина до 100 метара важи и за блокове који су већ изграђени, а зграде у њима су високе 72, 60 или 83 метра.

Наш портал је раније извештавао о једном од блокова поред парка где је сада дозвољено градити до 100 метара.

На јавном увиду је био урбанистички пројекат за дупло нижу зграду, па остаје да видимо хоће ли се и то мењати.

КЛИК НА ЛИНК за детаље

Мења се план Београда на води

У наставку текста следе детаљи Нацрта Измене и Допуне ПППП, односно изводи из Нацрта.

ВИСОКИ ОБЈЕКТИ

За потребе плана урађена је Анализа испуњености критеријума за изградњу високих објеката, на основу које су дефинисана правила грађења и положај грађевинских линија у урбанистичким зонама у којима је дозвољена изградња високих објеката.


Изградња високих објеката дозвољена је у урбанистичким зонама С4, С5, С6, К2, К3 и К5.

Блокови 16, 22 – ознака дела блока 22а, 24 – ознака дела блока 24b;

БЛОК 16
Максимална висина венца објеката, у урбанистичкој зони С4, на грађевинској парцели ГП16 у блоку 16 износи 100,00 m у односу на коту приступне саобраћајнице;

БЛОК 22a


Максимална висина венца објеката, у урбанистичкој зони С4, на грађевинској парцели ГП22a у блоку 22 (део 22а) износи 100,00 m у односу на коту приступне саобраћајнице;

БЛОК 20

Максимална висина венца објеката, у урбанистичкој зони С5, на грађевинској парцели ГП20 у блоку 20 износи 100,00 m у односу на коту приступне саобраћајнице;


БЛОК 21а и 21b


Максимална висина венца објеката, у урбанистичкој зони С5, на грађевинским парцелама ГП21а и ГП21b у блоку 21 (део 21а и део 21b), износи 100,00 m у односу на коту приступне саобраћајнице;

Блокови 19 (део) – ознака дела блока 19.2b и 19.2c, 27 (део) – ознака дела блока 27а, 28 и 30;

БЛОК 26


Максимална висина венца објеката, у урбанистичкој зони К5, на грађевинској парцели ГП26 у блоку 26 износи 100,00 m у односу на коту приступне саобраћајнице;


БЛОК 29а


Максимална висина венца објеката, у урбанистичкој зони К5, на грађевинској парцели ГП29а у блоку 29 (део 29а) износи 100,00 m у односу на коту приступне саобраћајнице;

Блокови 22а и 16 који се налазе у урбанистичкој зони Ц4 имају могућност градње високих објеката до 100 метара. Раније на увиду био план за зграду од 45 метара у Блоку 22.

ПАРКИРАЛИШТА И ГАРАЖЕ

За потребе паркирања возила у зони планираних комбинованих дечијих установа у оквиру уличног паркинга планирано је укупно 70 паркинг места.


Паркирање возила за потребе посетилаца садржаја културе у блоку 11 и Поште, планирано је у јавној
подземној гаражи у оквиру блока 11.


Паркирање возила за потребе посетилаца садржаја мултифункционалног центра МЦ у блоку 25 планирано је делом на јавној паркинг површини у зони моста „Газела” а делом унутар планираног комплекса.

Изнад подземних гаража потребно је формирати зелене површине за садњу мањих дрвенастих врста, жбунасте и цветне вегетације, као и травних застора. За уређење ових зелених површина важе сва остала општа правила уређења и грађења зелених површина.

Метро


У обухвату предметног плана налазе се делови трасе две планиране линије београдског метроа као и три метро станице – Сајам, Мостар и Савски трг.


Трасе и станице на метро линијама 1 и 2 су детаљније разрађене кроз Претходну студију оправданости са генералним пројектом за метро линије 1 и 2 Београда, који је израдио ”EGIS Rail”.
Технички услови за потребе израде планског документа


Метро станице


У оквиру зоне станице се налази објекат метро станице са минимално два прилаза (улаза/излаза) метро станици.


Уколико се укаже потреба, приликом даље разраде метро система, површина зоне станице се може променити у складу са технолошким потребама система а према решењима из техничке документације у
оквиру површина јавне намене.

У зони Савског трга, непосредно уз зграду некадашње железничке станице планирана је заједничка метро
станица ”Савски трг”.

На овом делу траса метроа се води у дубоком тунелу. Друга метро станица која се налази у обухвату предметног плана – Мостар, лоцирана је у зони парка Газела.
Станица Сајам, лоцирана је у окружењу блока 30, непосредно испод железничког моста који повезује
станице Београд Центар и Нови Београд.
Изван граница предметног плана, али у непосредној близини планиране су станице линије 2 – ”Сава центар”
и ”Блок 18”.

У зони обухвата плана, предвиђа се смештај 1 вентилационог окна минималних димензија 30*30m у зони
кружног тока улица Савска, Вишеградска и Николаја Кравцова.


Приступ метро станици (улаз – излаз)

Приступе остварити са јавне површине. Могуће је остварити приступе и са осталих површина у јавном коришћењу. Тачан положај приступа биће дефинисан кроз техничку документацију.
Надземни делови метро станице, не смеју бити на мањој удаљености од 3,00 m од регулације блока.ПАРК БРИСТОЛ

Планским решењем дефинисана су следећа правила за реконструкцију парка „Бристол“ у блоку 9:


– максимално 40% од укупне површине парка предвидети за површине под застором (стазе, платое,
дечја игралишта), мање водене површине (фонтане) – опционо и јавни тоалет;
– не препоручује се изградња надземних и/или подземних објеката, осим објекта јавног тоалета;
– организацију парковског садржаја ускладити са локацијом културног добра „Крст са Мале пијаце“,
у чијем делу треба предвидети миран боравак посетилаца;
– подићи дечије игралиште према дефинисаним општим условима, што даље од планираног кружног
тока саобраћаја;
– обезбедити јавну чесму у парку

НОВИ ПАРК КОД СТАРОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ КОЈИ ПОСТАЈЕ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ

У Плану се наводи да ће Блок 27 код сајма бити део посебног урбанистичког пројекта, али се дају смернице како ће парк изгледати.

Планирају се и три мала трга (сквера) од којих је највећи иза Куле Београд од скоро 3000 м2.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Основне школе ће се градити у блоковима 11, 28, 29 и 30.

У обухвату плана предвиђена је изградња три објекта објекта комбиноване дечје установе максималног
капацитета (270 корисника), као и седам депанданса (у средишњем делу обухвата Плана) са максимално
60, односно 2×80 деце смештених у оквиру објеката друге намене (у приземљу или на бази објеката):

Објекат здравствене станице и социјалне заштите планира се у болковима 28, 29, 30.

ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ:

Иза зграде железничке станице на Савском тргу,

На скверу у Травничкој, поред зграде Београдске задруге.

Ложионица

Пошта на Савском тргу

У складу са планираним садржајима и повећањем потенцијалних корисника у гравитационом подручју, постојећи објекат Поште у Савској улици се Планом може се задржати у постојећем
габариту, волумену и намени, а може се постојећи објекат заменити новим.


Дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећег објекта или изградња новог по изворномпројекту аутора арх. Коруновића, у домену спољашњег изгледа, уз примену компатибилних намена јавној намени, без могућности дефинисања урбане функције становања. Максимална висина венца објекта је 32,00 m од коте приступне саобраћајнице.

СМЕРНИЦЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ

У циљу интеграције и што бољег уклапања новог амбијента у постојећи контекст, неопходно је посматрати шири простор, не само обухват Плана, пише у документу.

При планирању нове изградње потребно је пажљиво усклађивање са већ изграђеним градским ткивом, како са контактном зоном непосредно уз границу Плана, тако и уклапање у залеђе савске падине.


Планом културно наслеђе треба третирати као необновљив ресурс, извор идентификације и културни капитал који представља један од темељних елемената просторног и урбаног уређења и развоја.


На простору Савамале, неопходно је очување вредног грађевинског фонда и карактера простора уз поштовање постојеће уличне матрице, реконструкцију и рестаурацију већег броја објеката, строго
контролисану нову изградњу, као и очување, уређење и унапређење постојећих јавних простора и зелених површина.


Планирану висину нових објеката у делу улице Браће Крсмановић треба уклапати према вредном грађевинском фонду у непосредном окружењу и преовлађујућом висином у блоку, односно висинским
реперима – завршне коте венаца споменика културе (Београдска задруга) и непарна страна Карађорђеве улице као непосредно окружење на локацији Карађорђеве бр. 46.

АРХИТЕКТУРА


Нова структура подразумева архитектуру савремене стилизације репрезентативног карактера, инкорпорирану у наслеђене вредности постојећег окружења. Приликом нове изградње водити рачуна да
се не девастирају постојеће вредности споменика културе. Нови објекти треба да су високог естетског стандарда с обзиром на осетљивост положаја и сагледљивост са реке, у коресподенцији са задржаним објектима.


Нова изградња својим волуменима треба да буде атрактивна, складна и пажљиво моделирана како би се сачувале постојеће вредне визуре и истовремено створиле нове у сагласу са постојећим.


Потребно је заштити и очувати визуре на приобаље и стари Београд са позиције реке и Новог Београда – планиране интервенције не би смеле да угрозе сагледивост старог Београда. Очување карактеристичне визуре са позиције Теразијске терасе ка реци, Новом Београду и мостовима на реци Сави, Ади Циганлији и даље.

Истовремено, значајан продор којим се остварује повезивање Теразијске терасе и Карађорђеве улице зеленим коридором дуж Каменичке улице (системом уређених парковских површина), омогућава силазак до реке и директну везу приобаља и Београдског гребена дефинисан је већ кроз планска документа – Генерални план Београда и Систем зелених површина те га треба следити решењима и даље на подручју предметног План који се ради.


Задржавање постојећих већ дефинисаних зелених површина.

Ревитализација, уређење и интеграција парковских површина и наслеђених споменичких вредности у нови амбијент.


Сквер на углу Карађорђеве и Травничке
треба уредити и опремити са јединственим решењем простора
трга, у складу са конкурсним решењем.


Заштита и очување свих вредности културног добра ”Старо Сајмиште – Логор Гестапоа”, као меморијала и места сећања на жртве страдања. При планирању интервенција у зони културног добра, треба имати у виду сазнање да за простор меморијала се очекује израда ПДР-а, којим би се дефинисале активности ове јединствене моморијалне, архитектонско-урбанистичке целине, што је од суштинског и националног значаја.

Носилац израде Измене и допуне плана је Министартсво грађевинарства, саобраћа и инфраструктуре.

Обрађивач плана је ,,Bureau cube partners“.

Београдске, Министартсво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

2 Коментари
Највише гласова
Најновије Најстарије
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
Stefan
Stefan
2 године пре

Mislim da bi sad bilo lepo da… Читај даље »

2
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x