ПЛАН ЗА ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ: ТРАМВАЈИ, КРУЖНИ ТОКОВИ И ТРОТОАРИ

ПЛАН ЗА ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 2

План за Зрењанински пут објавила је градска управа, и реч је о нацрту који даје смернице како ће се трансформисати ово подручје.

Границом Плана обухваћен је део територије Градске општине Палилула, коридор Зрењаниског пута са контактним подручјем, од канала „Себеш“ до саобраћајнице Северна тангента, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.

Површина обухваћена Планом износи 76,33ha.

ДЕТАЉЕ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРЕНОСИМО У ДЕЛОВИМА

Дужина ове деонице која је обухваћена овим планом је 4 км, са две траке по смеру свака по 6,5 метара ширине.

Разделна баштица ширине 8 метара за обострани градски саобраћај, бициклистичке стазе ширине по 1,1 метара, а биће и двосмерних бици стаза ширине 2,2 метра.
Трамвајски саобраћај је планиран од Панчевачког моста до гробља Збег са денивелисаним приступом, где ће бити и планирана окретница и депо.

ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ, СТАЊЕ

Простор обухваћен Планом је пространа алувијална раван реке Дунав са апсолутним котама 69.8-72 метара надморске висине.

Према инжењерскогеолошкој конструкцији терена, погодности и условима за урбанизацију у простору разраде ПДР-а издвојена су три рејона:

Рејон Ia је простор уз Зрењанински пут.

Терен је са котама 73-74 мнв. Током године ниво подземне воде је на дубинама 1,5-2,5m. Већи део рејона је стихијски урбанизован објектима комерцијално-складишне намене. Могућа је градња појединачних објеката или вишеламелних објеката.

Рејон Ib је зараван са котама 72-72.8 мнв.

Терен је локално прекривен насипом до 0,5m и хумизираним делом глине у дебљини до 1,2m. Дубље су песковите глине дебљине до 3,0m. У основи су пескови. Током године ниво подземне воде је на дубинама 0,5-2,0m. Већи део рејона насељен је приземним стамбеним објектима. Објекти спратности до П+3 етаже могу се плитко фундирати са крутим темељним системом на дубинама испод 1,2m и са дозвољеним оптерећењем до 130 kN/m2. Објекти веће спратности и хале са великим распоном морају се дубоко фундирати. Комунална инфраструктура од дубина 0,5-1,0m је у води и мора се изводити уз обарање подземне воде и заштиту ископа.

Рејон Ic је обала и приобаље уз канале. Терен је крајње неуређен и обрасао барском вегетацијом или шибљем. На површини су депоније рецентог муља из канала и грађевинског шута и пепела. У каналу и на обали је муљ дебљине до 2,0m. У подлози су пескови. Рејон је непогодан за урбанизацију. Захтева хидротехничко уређење канала. Терен користити за заштитно зеленило, рекреативну површину и простор за провођење саобраћајнице и комуналне инфраструктуре.

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, наглашава се у Плану

МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА

Саобраћајница Зрењанински пут представља градску магистралну саобраћајницу и један је од северних улазних праваца у Београд.

Преко ове саобраћајнице су повезана поједина подручја у контактној зони са централним градским подручјем, као и међусобно. За становнике контактних насеља, Зрењанински пут представља једину везу са Београдом.

Зрењанински пут се пружа правцем север – југ, од Панчевачког пута, (петља „Крњача“) до Зрењанина. У обухвату границе Плана налази се део овог саобраћајног потеза и то од канала „Себеш“ до петље „Ковилово“ (до саобраћајнице Северна тангента). Преко Северне тангенте и Пупиновог моста остварује се веза са Новим новосадским путем.

Услед непланске изградње, неизграђених тротоара, као и нерегуларно паркираних возила, овај магистрални потез је постао небезбедан и некомфоран са честим прекидима саобраћајних токова.

Планирана окретница Фото: ПДР, Беоинфо

Концепт уличне мреже се заснива на ПГР-у Београда, према коме примарну уличну мрежу у оквиру границе Плана чине:

– Ивана Милутиновића (улица другог реда),

– Oвчански пут (улица другог реда),

– Братства и јединства (улица другог реда) и

– Северна тангента (магистрална саобраћајница).

Остале постојеће и планиране саобраћајнице или делови саобраћајница у оквиру границе Плана су део секундарне уличне мреже.

Веза Зрењанинског пута са попречном примарном и секундарном уличном мрежом остварује се преко постојећих и планираних раскрсница са пуним програмом веза и са раскрсницама типа улив-излив.

Зрењанински пут – Планиране су три кружне раскрснице:

Након разматрања више варијанти, дефинисана регулациона линија саобраћајнице садржи следеће елементе попречног профила:

· на приближно km 0+585 са улицама Лужичком и Попова бара нова 1;

· на приближно km 1+370 са улицама Ивана Милутиновића и Пут за Овчу,

· на приближно km 2+492 са улицама Братства и јединства и Кикиндском.

Испоштовани су сви параметри кружних раскрсница у виду минималног радијуса круга, минимланих ширина улива и излива и минималних уливних/изливних радијуса, у складу са пројектованом брзином за ранг предметне саобраћајнице. Остале раскрснице су типа улив/излив.

Улица Пут за Овчу

је планирана са коловозом ширине 7,0m, двосмерном бициклистичком стазом ширине 2,25m и заштитним појасом од 0,75m са леве стране и зеленилом ширине 3,5m са десне стране и са обостраним тротоарима променљиве ширине.

Улице Ивана Милутиновића која је наставак Пута за Овчу, је планирана са коловозом ширине 7,0m и дата је њена регулациона ширина предвиђена ПГР-ом.

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Саобраћајницом Зрењанински пут саобраћа више аутобуских линија. Део аутобуских линија повезује околна насељена места (Котеж, Борча 3, Падинска Скела), као и садржаје дуж предметног потеза са ужим градским језгром Београда и центалним подручјем Новог Београда. Други део линија опслужује околна насеља (Црвенка, Овча, Ковилово, Дунавац) са терминусом „Омладински стадион“.

Развој јавног градског превоза путника овог простора планира се у складу са ПГР-ом шинских система као и плановима Секретаријата за јавни превоз.

У оквиру границе Плана планирано је да се:

уведе подсистем трамвајског превоза, чија би се траса пружала средишњим разделним острвом. Шире посматрано, трамвајска пруга се планира од Панчевачког моста до денивелисаног приступа за гробље „Збег“, где су према ПГР-у шинских система, и развојним плановима Секретаријата за јавни превоз планирани терминус и депо (ван границе овог Плана),

– задрже трасе постојећих аутобуских линија, с тим да се аутобуски превоз одвија у средишњем разделном острву, заједно са трамвајским,

– уведу нове аутобуске линије дуж улица Ивана Милутиновића – Пут за Овчу и Братства и јединства,

– стајалишта аутобуских и трамвајских линија обједине, односно буду заједничка.

Стајалишни платои су планирани дужине у правцу од мин. 65,0m и ширине мин. 3,5m. Планиране позиције стајалишта јавног превоза приказана су у одговарајућем графичком прилогу.

ПАРКИРАЊЕ

За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће парцеле (осим за предшколске установе, за које је паркинг места потребно обезбедити у оквиру регулације улице), а у складу са нормативима за паркирање возила датим у правилима грађења за јавне и остале намене.

У регулацији ул. Попова бара Нова 14 планира се 11 паркинг места за управно паркирање дуж комплекса планиране предшколске установе.

С обзиром на ранг и значај у уличној мрежи града и шире, у регулацији Зрењанинског пута није планирано паркирање возила.

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Укупно планирани број становника на територија Плана износи 6.979 становника (2608 постојећих и 4.371 новопланираних).

Планирана је једна локација за објекат предшколске установе максималног капацитета 270 корисника (Ј1) у блоку 24 и један депанданс предшколске установе (Ј1-Д) у блоку 2, капацитета 80 корисника.

Укупан планирани капацитет предшколских установа у обухвату Плана износи 350 деце.

Да подсетимо, Зрењанински пут, односно један његов део, био је почетком године на Јавном увиду како би се ускладио са стањем на терену, где се граде комерцијални објекти, о томе читајте на линку.

  • ЧИТАЈТЕ ЈОШ И:

У ПЛАНУ ГРАДЊА НА 300 ХЕКТАРА КОД КРЊАЧЕ ПРЕМА ПАНЧЕВУ

Беоинфо

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

2 Коментари
Највише гласова
Најновије Најстарије
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
Fahri
Fahri
2 године пре

Ma nosite se. Prestanite da trujete ovaj… Читај даље »

Milan
Milan
2 године пре

Kad će ovo biti sprovedeno? Kad će… Читај даље »

2
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x